Media Platform” & “Online platform

Aktivitetet kryesore në kuadër të programit “Zëri I të rinjve”: Konferenca mediatike Artikuj të thelluar Video histori Donator: UNFPA